Đĩa Quả Pha Lê Mài Tiệp Khắc 62022-57001-280

Đĩa Quả Pha Lê Mài Tiệp Khắc 62022-57001-280

Đĩa Quả Pha Lê Mài Tiệp Khắc 62022-57001-280

Đĩa Quả Pha Lê Mài Tiệp Khắc 62022-57001-280

Đĩa Quả Pha Lê Mài Tiệp Khắc 62022-57001-280
Trang chủ > Sản phẩm > Đĩa Quả Pha Lê 6KD30-99R43-340

Đĩa Quả Pha Lê 6KD30-99R43-340

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm