Đĩa Quả Pha Lê Mà Vàng Tiệp Khắc 62022-72C31-255

Đĩa Quả Pha Lê Mà Vàng Tiệp Khắc 62022-72C31-255

Đĩa Quả Pha Lê Mà Vàng Tiệp Khắc 62022-72C31-255

Đĩa Quả Pha Lê Mà Vàng Tiệp Khắc 62022-72C31-255

Đĩa Quả Pha Lê Mà Vàng Tiệp Khắc 62022-72C31-255
Trang chủ > Sản phẩm > Đĩa Quả Pha Lê Mạ Vàng 62022-72C31-255

Đĩa Quả Pha Lê Mạ Vàng 62022-72C31-255

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Vàng Kim

Thông tin sản phẩm